Bänklängd Transtrands kapell 1670

En avskrift av 1670 års bänklängd i Transtrands församling (AI:1a). Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

Manfolksbänkar 2 oktober 1670 Kvinnfolksbänkar 24 juni 1670
Första bänken i koret Första bänken
Kyrkoherden hustru Brita Larsdotter, kaplanshustru död 1674 11 januari
hustru Karin Samuels hustru i Höknäs
Andra bänken i koret
Kaplanen Andra bänken
hustru Marit Per Perssons i Mornäs
Tredje bänken i koret hustru Marit Östen Erikssons i Sälen
Per Olofsson i Sälen hustru Marit Garp Pers i Transtrands kyrkby död 1672
Olof Nilsson i Långstrand hustru Ingeborg Lind Olofs i Långstrand död 1670
Lars Persson i Mornäs hustur Ingeborg Olof Gudmundssons i Långstrand död 1679
Erik Persson … i Viken hustru Elin Engelbrekts hustru i Sälen
Per Persson i Långstrand hustru Karin Hans Olofssons i Transtrands kyrkby död 1674
Fjärde bänken i koret Tredje bänken
Halvard Eriksson i Långstrand hustru Katrin Mats Olofssons i Vörderås död 1674
Engelbrekt Larsson i Sälen hustru Marit Ilians hustru i Höknäs
Erik Larsson i Mornäs hustru Brita Jon Nilssons i Gussjön
Lars Olofsson i Transtrand död i Norge 1677 hustru Kerstin Olof Perssons i Fiskarheden död 1675
hustru Kerstin Nils Gudmundssons i Långstrand död 1680
Första bänken utanför koret hustru Gölin Per Olofssons i Sälen
hustru Karin salig Staffan Halvardssons i Vörderås
Andra bänken utanför koret
Erik Olofsson i Berga Fjärde bänken
g. Lars Olofsson i Transtrands kyrkby död 1670 maj hustru Marit Jöns Perssons i Transtrands kyrkby
g. Lars Olofsson i Sälen hustru Ingeborg Olofsdotter i Sälen död 1675
Anders Olofsson i Fiskarheden död 1675 hustru Kerstin Vik Pers i Sälen
Olof Halvardsson i Vörderås hustru Kerstin Olof Perssons i Vörderås
hustru Kerstin Olof Erikssons i Sälen
Tredje bänken utanför koret hustru Kerstin Hed Nils i Långstrand död 1678
Jöns Persson i Transtrands kyrkby död 1675 hustru Marit Mickels hustru i Mornäs
Nils Gudmundsson i Långstrand död 1670
Per Persson i Mornäs Femte bänken
Samuel Hermansson hustru Åsa Sus Eriks i Vörderås död 1672
Per Knutsson i Viken hustru Ingeborg Erik Olofssons i Berga
Johan Persson Garp i Transtrands kyrkby hustru Kerstin Erik Hanssons i Långstrand
Olof Hedensson i Åsen död 1677 i Norge hustru Karin Östen Olofssons i Vörderås
Erik Olofsson i Källan död 1677 hustru Karin Aron Lars hustru i Transtrands kyrkby
hustru Anna Staffan Olofssons i Vörderås
Fjärde bänken utanför koret hustru Elin Erik Olofssons i Källan
Lars Matsson
Mats Olofsson i Vörderås död 1672 Sjätte bänken
Östen Eriksson i Sälen hustru Karin Knuts hustru i Moren död 1680
Erik Hansson i Långstrand hustru Brita Lars Knutssons i Vörderås död 1675
Olof Eriksson i Sälen död 1677 hustru Kerstin Erik Olofssons i Gusjön död 1673
Knut Persson i Vörderås död 1670 hustru Marit Käll Lars hustru
Jon Olofsson i Sälen hustru Kerstin Ilian Halvardssons i Transtrands kyrkby
Lars Halvardsson i Fiskarheden hustru Brita Sällie Lars hustru i Transtrands kyrkby död i Norge 1679
Erik Iliansson i Höknäs hustru Brita Fisk Lars Olofssons i Sälen
Femte bänken utanför koret Sjunde bänken
Jon Nilsson i Gusjön död 1678 hustru Magdalena Per Östenssons i Långstrand död 1673
Nils Hedensson i Långstrand död 1677 hustru Karin Nils Tomassons i Sälen
Lars Knutsson i Vörderås död 1673 hustru Brita Per Knutssons i … Viken död 1674
Vik Per Persson i Sälen hustru Brita Bagg Olofs i Vörderås död 1681
Olof Persson i Vörderås död 1675 hustru Marit Sus Pers i Åsen död 1676
Staffan Persson i Transtrands kyrkby död 1676 hustru Kerstin Aron Lars i Transtrands kyrkby
Hans Olofsson i Transtrands kyrkby hustru Karin Erik Larssons i Mornäs
Olof Gudmundsson i Långstrand död 1671
Åttonde bänken
Sjätte bänken utanför koret hustru Milla Albrekts hustru i Långstrand
Erik Olofsson i Gusjön död 1671 hustru Marit Olof Hedenssons i Åsen död i Norge
Erik Eriksson i Vörderås död 1675 hustru Ingeborg Per Perssons i Vörderås död 1677
Nils Tomasson i Sälen hustru Kerstin Bagg Halvards i Långstrand
Lind Olof Larsson i Långstrand hustru Karin Simon Halvards  i Transtrand kyrkby död 1675
Per Östensson i Långstrand död 1670 hustru Marit Bool Tomas i Transtrands kyrkby
Halvard Larsson i Långstrand hustru Kerstin Engelbrekts hustru i Åsen
Per Olofsson i Berga
u. Lars Olofsson Fisk i Sälen Nionde bänken
hustru Agneta Sus Halvards i Långstrand död 27 mars 1672,
brändes för trolldom
Sjunde bänken utanför koret hustru Ingeborg Jon Olofssons i Sälen
Olof Hansson i Berga hustru Marit Per Evertssons i Mornäs
Per Eriksson i Åsen död 1671 hustru Anna Sus Eriks i Vörderås
Tomas Halvardsson i Transtrands kyrkby död 1674 hustru Elin Jon Perssons i Transtrands kyrkby
Mickel Staffansson i Berga hustru Katarin Olof Hanssons i Berga död 1675
Olof Olofsson i Berga hustru Ingeborg Östen Perssons i Långstrand
Jon Matsson i Vörderås
Per Persson i Vörderås död 1675 Tionde bänken
Olof Matsson i Långstrand hustru Gölin Olof Larssons i Långstrand
hustru Ingeborg Lars Halvardssons i Fiskarheden
Åttonde bänken utanför koret hustru Kerstin Olof Olofssons i Berga
Simon Jönsson i Transtrands kyrkby död 1671 juli hustru Gölin Per Olofssons i Berga
Jakob Persson i Mornäs hustru Karin Svens hustru i Höknäs
Engelbrekt Hedensson i Åsen död 1672 hustru Kerstin Per Larssons i Mornäs död i Norge
Olof Persson i Berga hustru Brita Olof Perssons i Berga
Sakarias Halvardsson i Vörderås
Björn Hedensson i Åsen Elfte bänken
Per Larsson i Mornäs hustru Kerstin Simons hustru i Transtrands kyrkby död 1675
Hans Albrektsson i Långstrand hustru Kerstin Staffan Perssons ibm
hustru Elin Olof Matssons i Långstrand
60 gifta bönder hustru Karin Jon Matssons i Vörderås
hustru Karin Mickels hustru i Berga
Första bänken bakom dörren hustru Karin Jakobs hustru i Mornäs
Karl Halvardsson bagge i Vörderås reste 1676 till Värmland hustru Brita Hans Albrektssons i Långstrand
Erik Larsson bagge i Långstrand
Olof Eriksson i Gusjön
Lars Nilsson i Långstrand
Östen Persson i Långstrand
Jöns Halvardsson i Transtrands kyrkby
31 man död
Andra bänken bakom dörren
Lars Halvardsson bagge i Transtrand
Jöns Jonsson bagge ibm
Nils Jonsson bagge i Långstrand